Home Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat scholen een passende onderwijsplek moeten zoeken voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, op de eigen school of op een andere school. 

Het Stellingwerf College heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin de ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven. Dit is een wettelijke verplichting bij de invoering van Passend Onderwijs. Het SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat de school verder aan basis- en extra ondersteuning biedt.

Voor de uitgebreide informatie over de basisondersteuning en extra ondersteuning wordt verwezen naar de aparte pagina op deze website en de schoolgids.

Sociaal-emotionele en externe begeleiding

Bij problemen van welke aard dan ook, is elke leerling vrij om zelf een keuze te maken tot wie zich te richten. Dat kan de mentor, een docent, de decaan of de afdelingsleider zijn, maar ook een interne- of externe contactpersoon. Informatie over onze vertrouwenspersonen staat op een aparte pagina op deze website.

Antipestcoördinator

De school heeft een antipestprotocol en een antipestcoördinator. De antipestcoördinator is het aanspeekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers bij pesterijen op school en vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. De antipestcoördinator op het Stellingwerf College is dhr. B. Krause. Hij is telefonisch te bereiken op 0516-568500 en via e-mail: [email protected].

GGD/Sociaal verpleegkundige

De GGD Fryslân komt verschillende momenten op school. Mevrouw S. Veldhuizen is de jeugd-verpleegkundige voor onze school. Zij verzorgt één keer per maand een jongerenspreekuur. Leerlingen kunnen vragen stellen over hun psychische of fysieke gezondheid. Ze geeft advies en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. Nadere gegevens over het spreekuur worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Als de vraag niet kan wachten tot het spreekuur, dan is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen. Mevrouw Veldhuizen is bereikbaar via de e-mail: [email protected].

Schoolarts

De schoolarts, mevrouw Benedictus, is regelmatig op school aanwezig. Zij ontvangt op haar spreekuur leerlingen die frequent ziek zijn en daardoor niet in staat zijn het reguliere lesprogramma te volgen.

Bij problemen van welke aard dan ook, is elke leerling vrij om zelf een keuze te maken tot wie zich te richten

Politiespreekuur      

Regelmatig is een politieagent op school aanwezig voor vragen van leerlingen en medewerkers.
Met de politie Ooststellingwerf kan een afspraak worden gemaakt via een van de afdelingsleiders.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt wekelijks spreekuur op school en nodigt leerlingen met ongeoorloofd verzuim uit voor een gesprek met als doel vroegtijdig schoolverlaten
te voorkomen.

Gebiedsteams

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van de zorg. Centraal in de ondersteuning staat het gebiedsteam. Deze gebiedsteams ondersteunen de inwoners van de gemeente met vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, en wonen, werk en inkomen. Op de website van de gemeente is meer informatie terug te vinden. De schoolmaatschappelijk werker is de verbindende factor tussen de school en het gebiedsteam.

Maatschappelijk werk

Onze vaste maatschappelijk werker houdt spreekuur op school voor leerlingen en medewerkers. Leerlingen kunnen zich via de mentor of zelfstandig aanmelden voor een gesprek. Wanneer ouders en/of leerlingen dit niet via de mentor willen laten lopen, kan er contact opgenomen worden met het gebiedsteam en naar de maatschappelijk werker van het Stellingwerf College gevraagd worden. Telefoonnummer gebiedsteam: 0516 820100