Home Schoolkosten

Schoolkosten

Lesmateriaal

Er worden geen kosten van de schoolboeken in rekening gebracht. De school ontvangt een tegemoetkoming van de overheid per leerling. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op:

  • schoolboeken en werkboeken
  • bijbehorende cd-roms en dvd’s
  • examenbundels, project- en tabellenboeken
  • door de school zelf gereproduceerd lesmateriaal
  • licenties voor online materiaal

Boekenfonds

De school beschikt over een eigen boekenfonds. Een groot voordeel is dat de boeken niet zelf besteld hoeven te worden en de kosten veel geringer zijn dan van een zelf aan te schaffen boekenpakket. Als er voor gekozen wordt om de boeken zelf aan te schaffen, dient dit voor aanvang van het schooljaar bekend te zijn bij de school! Alle leerlingen krijgen een week voor aanvang van het schooljaar bericht waar en wanneer zij de boeken kunnen ophalen.

Het is aan te bevelen de boeken bij ontvangst nauwkeurig te controleren op gebreken, vervolgens te kaften en te voorzien van naam en klas. Eventuele schade aan de schoolboeken of werkboeken die binnen het schooljaar is ontstaan dient contant te worden betaald.

Aanvullende leermiddelen en opleidingskosten

Voor een aantal vakken moeten de leermiddelen zelf aangeschaft worden. Hierbij valt te denken aan woordenboeken, een rekenmachine, gereedschap of sportschoenen. Een uitgewerkt overzicht van de nader aan te schaffen leermiddelen en betaalwijze staat opgenomen in de schoolgids.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt financiële middelen van de overheid voor het basis onderwijsprogramma. Wij vinden het echter belangrijk om het onderwijsprogramma aan te vullen met tal van activiteiten die wij zinvol en wenselijk vinden voor alle leerlingen. Het betreft hier activiteiten van uiteenlopende aard: excursies, CKV-projecten en workshops, sporttoernooien, het workshopaanbod van Leren is eindeloos, de Grote Muziekavond, de schoolmusical en schoolactiviteiten waar alle leerlingen van de school aan deel kunnen nemen. Uit de bijdrage van de ouders wordt ook de collectieve ongevallenverzekering betaald. Bovendien ontvangen alle leerlingen bij aanvang 2 proefwerkblokken gratis.

Voor dit schooljaar vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van € 50 per kind.

Gedragscode

De school houdt zich aan de gedragscode voor het voortgezet onderwijs door het bedrag van de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Het Stellingwerf College heeft deze gedragscode ondertekend en staat op de ‘witte’ lijst van scholen die verantwoord omgaan met de schoolkosten. Het niet of niet tijdig (kunnen) betalen van de bijdrage heeft nadrukkelijk geen consequenties voor leerlingen ten aanzien van het volgen van de lessen. De school hanteert een reductie-regeling als meerdere kinderen uit één gezin staan ingeschreven. Meer informatie hierover treft u in onze schoolgids.

Excursies

Ten behoeve van diverse vakken worden excursies georganiseerd. Excursies worden van tevoren aan leerlingen en ouders bekend gemaakt. Bij excursies met een verplichtend karakter worden de kosten door de school betaald. Voor facultatieve excursies wordt aan de ouders een bijdrage in de kosten gevraagd.

Werkweek

Voor de leerlingen van atheneum/havo 4 en mavo, kader en basis 3 worden verschillende werkweken georganiseerd. Er ook een speciaal aanbod voor thuisblijvers.

De school heeft besloten om de steeds verder oplopende kosten van een werkweek aan een maximum te binden van  € 450 per leerling. Om de kosten te spreiden, wordt aanbevolen om hiervoor vanaf het brugklasjaar te sparen. Afhankelijk van het inkomen van ouders bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen bij de gemeente Ooststellingwerf of de Stichting Leergeld.

Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn verzekerd tegen kosten van ongevallen tijdens schooluren, inbegrepen het gaan van huis naar school en omgekeerd.

In deze ongevallenverzekering is de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden niet opgenomen. Dat geldt ook voor schade aan kleding of fiets. De school adviseert zelf voor een WA-verzekering te zorgen. Bij werkweken en excursies zorgt de school voor een dekkende verzekering (uitgebreide schoolreisverzekering met inbegrip van bagageverzekering). Aan ouders wordt geadviseerd zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor uitstapjes kan gebruik gemaakt worden van een verzekeringsaanbod van de school.

Tegemoetkoming schoolkosten

Onder bepaalde voorwaarden kan een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen worden. De voorwaarden hebben o.a. te maken met het schooltype, de leeftijd en de nationaliteit en het inkomen van de ouders. Voor meer informatie over de tegemoetkoming verwijzen we naar onze schoolgids.