Home Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat scholen een passende onderwijsplek moeten zoeken voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, op de eigen school of op een andere school. Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen, maar voor leerlingen die bijvoorbeeld moeite krijgen met spelling of faalangstig zijn of problemen ondervinden op het persoonlijk vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn er mogelijkheden voor ondersteuning.

Als de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, zal de school samen met de ouders in kaart brengen wat de ondersteuningsbehoefte precies is en of het mogelijk is binnen onze school deze extra ondersteuning te bieden. Wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft die alleen kan worden geboden op een school voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) dan kan de school de leerling aanmelden bij de Toewijzingscommissie. Deze onafhankelijke commissie binnen het samenwerkingsverband bepaalt op grond van de aangeleverde informatie of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Het Stellingwerf College heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin de ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven. Dit is een wettelijke verplichting bij de invoering van Passend Onderwijs. Het SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat de school verder aan basis- en extra ondersteuning biedt.
De ondersteuningsmogelijkheden omvatten de basisondersteuning waar alle leerlingen op kunnen rekenen en de extra ondersteuning waarvoor extra deskundigheid wordt ingeschakeld.

De school ondersteuning profielen van alle scholen van het samenwerkingsverband – dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle leerlingen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Voor de uitgebreide informatie over de basisondersteuning en extra ondersteuning wordt verwezen naar de schoolgids.