Privacyverklaring

Privacyverklaring website

Het Stellingwerf College in Oosterwolde hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leerlingen, personeel en bezoekers. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Via het contactformulier op de website van het Stellingwerf College worden persoonsgegevens verwerkt.  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijke uitzonderingen. De gegevens worden in Nederland opgeslagen en niet langer bewaard dan noodzakelijk. We verzamelen slechts die persoonsgegevens, waar u voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Het Stellingwerf College is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel we dit doen. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

Grondslag

In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, in sommige gevallen is dit vanwege de communicatie met onderdelen van de website noodzakelijk. Indien u ons deze gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u ons natuurlijk ook telefonisch benaderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen hiervoor uw naam, emailadres en telefoonnummer. We delen deze informatie niet met derden.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en om het websitebezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie wordt alleen op een geaggregeerd niveau gebruikt. Dat betekent dat deze niet is te herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren. Dit helpt ons om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Google Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens.

Sociale media

De website bevat functionaliteit om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via sociale media, zoals Instagram. Deze sociale mediatoepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de website. Persoonsgegevens die u deelt via sociale mediatoepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die sociale media toepassing. Wij hebben geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die toepassingen.

Beveiliging en bewaren van gegevens

We hanteren regels en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het Stellingwerf College betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

De privacywetgeving beschrijft duidelijk welke rechten betrokkenen hebben in relatie tot hun persoonsgegevens. Behoudens wettelijke uitzondering heeft u altijd het recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Het Stellingwerf College heeft hiervoor een handreiking geschreven. Deze staat op de downloadpagina van de website bij het onderdeel ‘omgaan met privacy’.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Betrokkenen kunnen een eventuele klacht indienen bij de Functionaris voor de gegevensbescherming.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De school heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming staan op de website van de school. Klik hier voor deze gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in april 2024.

Responsible Disclosure

Op het Stellingwerf College vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en de bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Hoe we dit doen, is uitgewerkt in een responsible disclosure. Hierin staan de richtlijnen voor het melden van kwetsbaarheden en beveiligingsproblemen. De volledige tekst staat hier.