Home Decanaat

Decanaat

De decanen helpen en ondersteunen de leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie. Binnen dit ruime gebied wordt op een drietal aspecten de nadruk gelegd:

  • verschaffen van informatie over profiel- of sectorkeuze, vervolgopleidingen en geven van advies;
  • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling op het gebied van zelfkennis en zelfbewustwording;
  • begeleiden en bevorderen van een verantwoorde, zelfstandige keuze bij de leerling.

De decanen doen dit werk in samenwerking met leerlingen en hun ouders/verzorgers, docenten, schoolbegeleiders en externe hulpverleners. Iedere leerling of ouder kan een afspraak maken om de studie- en beroepskeuze te bespreken. Voor de decaan staat de leerling centraal.

Er is een decaan voor iedere afdeling:


mw. M. Kuipersdhr. J. Driessendhr. W. Barendregt


  • mw. drs. M.E.R. Kuipers-Schuiling, atheneum en verrijkt vwo
  • dhr. J. Driessen, havo/mavo
  • dhr. J. van der Wal, mavo
  • dhr. W. Barendregt, vmbo: basis en kader

Voorlichting

Door middel van een goede voorlichting begeleidt hij de leerling in de richting van een verantwoorde keuze tijdens de eigen schoolloopbaan en ten aanzien van de vervolgstudie. In deze voorlichting komt aan de orde:

  • informatie over de opzet en inrichting van de eigen school;
  • informatie over doorstromingsmogelijkheden binnen het gehele onderwijs, de consequenties van een bepaalde keuze en de aansluitende studiemogelijkheden;
  • informatie over verdere studiemogelijkheden, toelatingseisen, enz.;
  • informatie over studiekosten, enz.;
  • beroepsvoorlichting, waarbij vermeld dient te worden, dat een schooldecaan geen beroepskeuzeadviseur is.

Vmbo basis en kader

Een praktische profieloriëntatie in het tweede leerjaar van het vmbo helpt de leerlingen bij de juiste profielkeuze. De eerste helft van het jaar is dit een carrouselvorm zodat de leerlingen op alle beroepsgerichte afdelingen een kijkje kunnen nemen. Het tweede deel van het jaar wordt gebruikt om te kijken welke afdeling het best bij een leerling past. Er wordt in het tweede leerjaar een beroepentest en een geschiktheidstest afgenomen. De decaan bereidt leerlingen voor op de profielkeuze. Voor leerlingen wordt een bezoek aan een externe beroepenmarkt aangeboden.

Ouders en leerlingen worden in het tweede leerjaar uitgenodigd voor een informatieavond.

Verder werken de basis- en kaderleerlingen met de methode Qompas waarbij het de bedoeling is dat een leerling zelf zijn of haar ontwikkeling in een loopbaandossier inzichtelijk maakt. Verslagen van meeloopdagen en open dagen  op het mbo en stages worden geüpload in dit portfolio.


Belangrijk hierbij is zelfreflectie. Vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wie kan mij daar het best bij helpen, zijn van groot belang.

Mavo

Mavoleerlingen maken aan het einde van het tweede leerjaar een beperkte vakkenkeuze, daarom vindt voor deze groep de eerste voorlichtingsavond al in het tweede leerjaar plaats, gevolgd door een tweede voorlichting in het derde leerjaar voor de definitieve keuze.   

De sectorkeuze in de derde klas vindt plaats met behulp van de digitale methode Qompas Secorkeuze (www.qompas.nl), met als eindresultaat een door de leerling zelf opgebouwd portfolio. Klik hier voor de presentatie over de profiel-en vakkeuze in mavo 3. In mavo drie wordt een mbo bezocht en in mavo vier geeft een mbo-opleiding een algemene voorlichting over de opleidingsmogelijkheden. Ook worden Mavoleerlingen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan speeddating met beroepsbeoefenaars. In het vierde leerjaar is de informatieavond gericht op voortzetting van de studie in het middelbaar beroepsonderwijs en de doorstroomperspectieven op de eigen school. Klik hier voor de informatie van de decaan en hier voor de informatie van de examensecretaris

Havo/atheneum/verrijkt vwo

In het derde leerjaar worden studiekeuzelessen gegeven, waarin leerlingen geïnformeerd worden over de studiemogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs en de universitaire opleidingen. Ook vindt tijdens deze lessen de voorbereiding op de profielkeuze plaats. Klik hier voor de voorlichting aan het derde leerjaar.

De begeleiding in het vierde en vijfde leerjaar is voornamelijk individueel gericht.

LOB | Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het LOB programma havo en vwo start in het profielkeuzejaar in derde klassen. De leerlingen maken een voorlopige profielkeuze en een definitieve profielkeuze. Vakdocenten geven advies, mentoren en decaan spreken met de leerling over de keuze. Onder begeleiding van de decaan werken de leerlingen met de digitale methode Qompas (www.qompas.nl). Via de Qompas Profielkeuze methode worden leerlingen voorbereid en meegenomen in hun bewustwording bij deze keuzes aan de hand van opdrachten en testen. Dit geeft de leerlingen informatie en inzicht in hun mogelijkheden en kwaliteiten. Daarnaast vinden er allerlei activiteiten en excursies plaats die leerlingen helpen zich te oriënteren op hun keuzes.

In de vierde, vijfde en zesde klassen richt het LOB-programma zich op het maken van een verantwoorde studiekeuze. Leerlingen bouwen een portfolio op en werken met Qompas Studiekeuze. In de vierde, vijfde en zesde klas wordt leerlingen aangeboden om aan allerlei activiteiten deel te nemen om zich voor te bereiden op hun studiekeuze. Dit zijn activiteiten binnen en buiten de school, veelal facultatief.  In de voorexamenklas bezoeken de leerlingen bijvoorbeeld een studiemarkt waar verschillende hogescholen en universiteiten een voorlichtingen geven. Ook wordt er een terugkomdag georganiseerd waar oud-leerlingen vertellen over hun ervaringen in het vervolgonderwijs. We motiveren leerlingen om zich te oriënteren en verdiepen en gaan regelmatig daarover met ze in gesprek.

Ouders

We willen ouders betrekken bij het keuzeproces, zij spelen een belangrijke rol rondom profiel- en studiekeuze. Er zijn oudervoorlichtingen en activiteiten waarbij ouders gevraagd wordt mee te werken. Daarnaast worden ouders regelmatig geïnformeerd over de voortgang en het proces van profiel-, vakken- en studiekeuze. In het werkplan LOB is een volledig overzicht van alle aangeboden activiteiten te vinden. Klik hier om de LOB presentatie H5 en Vwo6 te bekijken.