Home Telefoonbeleid

Telefoonbeleid

Vanaf 1 januari 2024 geldt landelijk het dringende advies om smartphones in de klas alleen toe te staan voor educatief gebruik. Om uitvoer aan dit advies te geven heeft de school een klankbordavond voor ouders georganiseerd en is gesproken met leerlingen en medewerkers. 

Op basis van de gegeven input is het beleid voor het gebruik van smartphones in de school tot stand gekomen.

  • Om verstorend, onwenselijk gedrag te voorkomen heeft de school gekozen voor een verbod op het gebruik van smartphones voor niet-educatieve doeleinden tijdens lesuren. Dit geldt voor alle deelnemers van de les. Oneigenlijk gebruik van de smartphone is verboden.
  • De leerling  bewaart  de smartphone(s) tijdens lesuren in de telefoontas. In elk lokaal hangt in de nabijheid van de docent een telefoontas. Wanneer een leerling tijdens de les het lokaal verlaat, wordt/worden de smartphone(s) niet meegenomen, tenzij de leerling uit de les verwijderd wordt.
  • Voor de hele school geldt een smartphoneverbod in de gangen tijdens lesuren. De begane grond in de aula van gebouwdeel B geldt niet als gang.
  • Van docenten wordt voorbeeldgedrag verwacht. Dat betekent dat de smartphone tijdens lesuren alleen wordt gebruikt voor de absentieregistratie.
  • In de studielandschappen A en E gelden tijdens lestijden dezelfde regels als in de lokalen.
    Uitzondering hierop vormt studielandschap C, met het oog op de individuele studieactiviteiten van leerlingen die daar plaatsvinden.
  • Tijdens LO-lessen wordt/worden de smartphone(s) in het kluisje bewaard.
  • Om de controle optimaal te kunnen uitvoeren, worden smartphones tijdens lesuren in de lokalen en tijdens opvang in de studielandschappen A en E in de telefoontas bewaard en niet in het kluisje.
  • Bij overtreding wordt/worden de smartphone(s) ingenomen tot 15:45 uur en bewaard in een kluis in de studielandschappen A en E en in het geval van studielandschap C in het Time-out lokaal.

Een uitzondering voor individuele leerlingen, bijvoorbeeld om medische redenen, kan alleen worden gemaakt door de brugklascoördinator, leerling coördinator of afdelingsleider en wordt gemeld in Magister.

Het gebruik van de telefoontas is geheel voor eigen risico. De school zal aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging niet aanvaarden.

Ook als bereikbaarheid gewenst is, handhaven we het verbod. Bij dringende situaties nemen ouders contact op met de receptiemedewerker die voor een passende afwikkeling zorgt.

Dit smartphonebeleid geldt voor alle afdelingen en alle leerjaren.