Home Onze visie op het onderwijs

Onze visie op het onderwijs

Kansrijk

Op het Stellingwerf College worden leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door leerlingen zelfstandigheid aan te leren, meer eigenaarschap te geven over hun leerproces en ze te motiveren in de lessen.

Er wordt onderwijs geboden waar rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Hier geven we gestalte aan door maatwerk te bieden dat aansluit bij ieders talent en behoefte. Dit doen we door iedere leerling de juiste keuzes te laten maken uit het ruime aanbod en de route te laten nemen die past bij het zo goed mogelijk ontwikkelen van ieders talent. Door meer de regie te nemen over het eigen leerproces ontstaat er eigenaarschap en raken leerling en medewerker meer gemotiveerd.

In het kader van maatschappelijke betrokkenheid maakt de school onderdeel uit van de regio waarin de samenwerking wordt aangegaan met instellingen en bedrijven. Hierdoor volgt de school de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

Ieder talent doet ertoe, dat geldt zowel voor leerlingen als medewerkers van het Stellingwerf College.

Innovatief

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling in het streven naar verbetering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modernste middelen op het gebied van bijvoorbeeld ICT.
De lokalen zijn multimediaal ingericht, docenten en leerlingen maken gebruik van een elektronische leeromgeving. Met de universiteit van Groningen zijn voor vwo-leerlingen gezamenlijke onderwijsprojecten opgezet en voor vmbo-leerlingen zijn er goede contacten met het bedrijfsleven en het MBO. Leerlingen worden gestimuleerd om bijvoorbeeld aan een Olympiade of Vak-kanjerwedstrijd deel te nemen.

De opdrachten van het vak O&O (Technasium) doen een appèl op de inventiviteit, de kennisgerichtheid en het doorzettingsvermogen van leerlingen. In de bovenbouw worden leerlingen in contact gebracht met experts van de Noordelijke Hogeschool, Van Hall Larenstein, de Hanze Hogeschool en de Rijks Universiteit Groningen voor onderzoek en kennisuitwisseling.

Degelijke kwaliteit

Het onderwijs is van degelijke kwaliteit, waarbij de docent de spil is. De docent zorgt dat leerlingen actief betrokken zijn bij de les, biedt structuur, bewaakt de kwaliteit van de leerstof en zorgt voor een goede ondersteuning. Leerlingen en docenten krijgen binnen de school de ruimte om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Het Stellingwerf College wil met het onderwijs de volgende hoofddoelen bereiken:

  • Goede onderwijsresultaten en een goed rendement.
  • Het leveren van een zinvolle bijdrage aan de totale ontwikkeling van de leerling in maatschappelijk besef en persoonlijke ontwikkeling, naast een goede voorbereiding op deelname aan de maatschappij en het vervolgonderwijs.

Goed onderwijs wordt weliswaar gemaakt door gemotiveerde docenten en begeleiders, maar de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van hun kind is minstens zo belangrijk. De zorg voor een goed thuisklimaat is essentieel. In de opvoeding vullen ouders en school elkaar aan.

Veilig, open, betrokken en betrouwbaar

Een open en veilige schoolcultuur, waarin leerlingen en personeel zich prettig voelen, zijn  basisvoorwaarden in de school. Veiligheid, openheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid vormen als kernwaarden het hart van onze schoolcultuur.

De openheid blijkt uit de wijze waarop docenten, medewerkers en schoolleiding omgaan met leerlingen en ouders. Een leerling of ouder kan altijd bij een docent, een mentor of een schoolleider aankloppen met vragen, zorgen of klachten. Als er iets misgaat, is er altijd de bereidheid om dit zo goed mogelijk op te lossen en te herstellen. Daar moet iedereen op kunnen vertrouwen. Goede communicatie is een beslissende factor voor het uitdragen van de kernwaarden.

Op het Stellingwerf College worden leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.