Home Kwaliteit van de school

Kwaliteit van de school

De Inspectie van het Onderwijs

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin: krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen en instellingen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

In september 2018 heeft een zogenaamd verificatieonderzoek plaatsgevonden. Er is onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Een dergelijk onderzoek duurt twee dagen en omvat lesbezoeken en gesprekken met betrokkenen, waaronder leerlingen, ouders en docenten. De conclusie van het onderzoek is dat de school een 'prima' voldoende verdient. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar overall is de inspectie heel tevreden.

Uit het onderzoek blijkt dat Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf ‘in control’ is. De stichting beschikt over voldoende middelen om de kwaliteitsontwikkeling bij de afdelingen te stimuleren (..) een bijzondere school waar samen wordt gestreefd naar verbeteringen! 

In april 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden waarin o.a. de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg werden besproken. De Inspectie VO toonde zich tevreden en heeft laten weten af te zien van een schoolbezoek met lesbezoeken in 2022. De school behoudt het basisarrangement voor alle afdelingen.

De rapportage is door ons gepubliceerd op scholen op de kaart bij het onderdeel waardering inspectie.

Waardering

De Inspectie VO geeft jaarlijks op basis van de onderwijsresultaten een oordeel. De school heeft op alle niveaus de kwalificatie “voldoende’ gekregen. Dat houdt in dat het Stellingwerf College het vertrouwen heeft van de Inspectie en er geen aanwijzingen zijn dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit en uitvoering van het onderwijs.

Uit het inspectieverslag:

Er wordt gekeken naar elke leerling, naar wat deze leerling kan en wil. Kan een leerling een vak op een hoger niveau volgen, of zelfs een vak eerder afsluiten dan in het examenjaar? Leerlingen komen relatief vaak terecht op een hoger niveau op het Stellingwerf College. Ook dit heeft te maken met het bieden van kansen en het goed kijken naar de individuele leerling.

Examenresultaten

Sinds enige jaren zijn de exameneisen voor vmbo, mavo, havo en vwo verder aangescherpt. Deze aanscherping is gericht op het gemiddelde centraal examencijfer en de aanvullende eis voor de kernvakken in havo en vwo. Hoewel al deze maatregelen de druk rond de examens voor de leerlingen en de scholen doen toenemen, heeft dit niet geleid tot tegenvallende examenresultaten. Integendeel.

In de afgelopen jaren zijn de slagingspercentages van de school op of boven het landelijk gemiddelde!

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een project waarbij informatie over verschillende middelbare scholen verzameld wordt in één systeem. Deze informatie is afkomstig van de scholen zelf, van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs. De informatie wordt bewerkt en geschikt gemaakt voor presentatie.
Aan de hand van twintig indicatoren over bijvoorbeeld algemene kenmerken van de school, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering worden cijfers gepresenteerd en kunt u deze cijfers vergelijken met die van andere scholen (benchmarking). Daarnaast geven we bij een aantal thema's een toelichting. Zo is de school in staat een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties te geven.

Scholen op de kaart biedt een betrouwbare basis om op grond van 20 verschillende indicatoren verantwoording af te leggen en het gesprek aan te gaan met leerlingen en hun ouders en medewerkers, maar ook met de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Meer informatie staat op de site van www.scholenopdekaart.nl. Voor een vergelijking met andere scholen typt u de school van uw keuze in.

Factsheet Stellingwerf College

De informatie van de school, zoals gepubliceerd op Scholen op de Kaart,  wordt kort samengevat in een zogenaamd factsheet.